លឹម រ៉ាធី

លឹម រ៉ាធី

Lim Rathy

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap