តែ គីមខូយ

តែ គីមខូយ

Te Kimkhoy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap