លាវ សេរីរដ្ឋ

លាវ សេរីរដ្ឋ

Leav Sereiroth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap