ប៉ែន ស៊ីណា

ប៉ែន ស៊ីណា

Pen Sina

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Khemarak university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database