អ៊ន់ ប៊ុនរ៉ា

អ៊ន់ ប៊ុនរ៉ា

Un Bunra

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. VB.NET Beginning
  4. Website Design With CSS