ហាក់ លីម៉េង

ហាក់ លីម៉េង

Hak Lymeng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap