ចាន់ សុវិតា

ចាន់ សុវិតា

Chan Sovita

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word
  2. Adobe Photoshop