ចាន់ តុឡែន

ចាន់ តុឡែន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃ