ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា

ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃ