ភួក សុផេង

ភួក សុផេង

Phouk Sokpheng

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា