ឌុក សេរីរដ្ឋ

ឌុក សេរីរដ្ឋ

Dok Seryroth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming