ឃាង ពៅ

ឃាង ពៅ

Kheang Pov

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning