ណាន រតនា

ណាន រតនា

Nan Rathana

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning