អ៊ុង សំណេង

អ៊ុង សំណេង

Ung Samneng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap