វ៉ាន់ ថាវ័ន

វ៉ាន់ ថាវ័ន

Vann Thavorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL