ឌុក ផុន

ឌុក ផុន

Duk Phon

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី GIS Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap