លឹម ឃាង

លឹម ឃាង

Lim Kheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap