ខេង សុភក្រ័្ត

ខេង សុភក្រ័្ត

Kheng Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. Python
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming