ទិត្យ សុទ្ឋិរៈ

ទិត្យ សុទ្ឋិរៈ

Tit Sotherak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. C# Beginning
  3. C# Beginning