ញិល សារ៉ាវុទ្ឋ

ញិល សារ៉ាវុទ្ឋ

Gnel Saravuth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី CBM Corporation Co., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Network