វឌ្ឍនា ភិគុណប៊ុនវឌ្ឍ

វឌ្ឍនា ភិគុណប៊ុនវឌ្ឍ

Vathna Pekunbunvat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS