ប្រាជ្ញ ប៉ារ៉ាឌី

ប្រាជ្ញ ប៉ារ៉ាឌី

Prach Parady

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី SACHAK Asia Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++