ស៊ុំ ចន្ឋូ

ស៊ុំ ចន្ឋូ

Sum Chanthou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Computer Network
  4. Website Design With CSS