ស៊ុំ ចន្ឋូ

ស៊ុំ ចន្ឋូ

Sum Chanthou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Computer Network
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap