ម៉ៅ សារឹម

ម៉ៅ សារឹម

Mao Sarim

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី CellCard (MobiTel)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL