លឹម ហាំងផេង

លឹម ហាំងផេង

Lim Hang Pheng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap