ហាន បញ្ញារិទ្ឋ

ហាន បញ្ញារិទ្ឋ

Han Pagna Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS