ងួន ភារុណ

ងួន ភារុណ

Ngoung Phearum

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop