នេន ប៊ុណ្ណា

នេន ប៊ុណ្ណា

Nen Bunna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database