ម៉ៅ សេងមាន

ម៉ៅ សេងមាន

Mao Sengmean

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. VB.NET Database
  5. C# Database Programming