ម៉ឹង អ៊ុយ

ម៉ឹង អ៊ុយ

Moeng Uy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Angkorhr.com

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop