សេង វណ្ណឌីន

សេង វណ្ណឌីន

Seng Wandean

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. Website Design With CSS