ឈឺន វណ្ណៈ

ឈឺន វណ្ណៈ

Chhoune Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning