ម៉ី សារ៉ាត់

ម៉ី សារ៉ាត់

Mey Sarat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning