អៀម រិទ្ឋីយ៉ា

អៀម រិទ្ឋីយ៉ា

Eam Rithya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning