មុំ ប៊ុនស្រ៊េង

មុំ ប៊ុនស្រ៊េង

Mom Bunsreng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap