ផាត់ ភទ្ឋនា

ផាត់ ភទ្ឋនា

Phath Phothana

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap