កន ប្រសិទ្ឋិ

កន ប្រសិទ្ឋិ

Korn Praseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន