រស់ សៅសិលា

រស់ សៅសិលា

Ros SaoSeila

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network