ហាក់ និត្យា

Hak nitya

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

រចនាក្នុង Photoshop នូវគេហទំព័រ Visit Cambodia

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop