ចលនា​បង្ហាញ​និង​បាត់នៃរូបភាព

បង្កើតដោយ៖ ឡេង សុខលាង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Flash

មើល​ជាក់ស្ដែង

កុំព្យូទ័រនេះត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Flash Player ដើម្បីអាចមើលស្នាដៃនេះបាន ។