ចលនា​ផែនដី​វិល​ជាមួយនឹង​ពន្លឺ​ផ្សេងៗ​

បង្កើតដោយ៖ ជាតិ សុវណ្ណារ៉ា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Flash

ចលនានេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង Adobe Flash CS3

មើល​ជាក់ស្ដែង

កុំព្យូទ័រនេះត្រូវការដំឡើងកម្មវិធី Flash Player ដើម្បីអាចមើលស្នាដៃនេះបាន ។