ប៉ូច ពៅពិសី

Poch PovPisey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​សម្រាប់​ផលិតផល REVLON និង SUNSILK

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការរចនានេះ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop cs4 ដោយ​ប្រើ Tool ដូចជា Pen tools,Doge tools,,Burn tools  នឹងមាន Tools មួយចំនួនផ្សេងទៀត ។

រូបភាពធំ