ឈា បញ្ចរី

Chhy Kanry

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

រចនារូបកន្ទ្រៃ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ