ណាត ធារ៉ា

Nat Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Chenla University

គន្លឹះងាយៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ចំពោះការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​តែងតែមាន​បញ្ហា​ដូចជា​ការគាំង ដែល​កាលគាំងអាចបណ្តាល​មកពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​លុប​កម្មវិធី ល ។ ខាងក្រោម​នេះ​ខ្ញុំ​សូមលើកយកគំន្លឹះ​ខ្លះ​ៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​

 

​ទាញយក​អត្ថបទ