ស៊ន់ ជីលីន

Sorn G Lin

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀប​ដំឡើង windows ពីរ​នៅលើ Patition តែមួយ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​លោកអ្នក មិនចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់ Computerពីរ ដើម្បី​ដាក់Windowsមួយៗ​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា ។ វាជា​ជម្រើស​មួយដ៏ល្អ​សម្រាប់​លោក​ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​Windowsពីរ នៅលើ​Computerតែមួយដោយមិនការពិបាក ។ ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​Windowsពីរបាន​ក្នុង​Computerតែមួយ 

​ទាញយក​អត្ថបទ