​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់បុគ្គលិក

បង្កើតដោយ៖ វ៉េត ដាវីត
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ ធ្វើឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង