ឈួន តារា

Chhuon Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop