ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតដោយ៖ ឈួន តារា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop