ជ រ៉ាន

Chor Ran

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គ្រិះ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទងជាមួយ Windows Server

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Windows Server

​ក្នុង​នាម​ខ្ញុំ​ជា​និស្សិត​​ដែល​បាន​សិក្សា​នៅវិទ្យាស្ថាន ANT កន្លងមក​ដែល​បានទទួល
ការបណ្តុះបណ្តាលអស់​រយៈពេល​២ខែ ខាង​ផ្នែក​ Windows Server និង ដកស្រង់
​នូវ​ខ្លឹមសាររបៀបរបបទាំងឡាយស្តីអំពី វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយនៃ Configure Primary , Secondary DNS និង គ្រិះ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទងជាមួយ Windows Server  ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​តែងតែ ជួបប្រទះ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​កុំព្យូទ័រ​ Server ។

​ទាញយក​អត្ថបទ