រចនារូបការទឹក

បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ