សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ​

បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹម ចាន់ថន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖