អ៊ឹម ចាន់ថន

Oem Chanthorn

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Beltei International Institute

សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website 

  • ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយពី សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ​

  • ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​វគ្គ​សិក្សា​
  • ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពី​ព្រឹត្តការណ៍​ផ្សេងៗ​
  • ​ការផ្សព្វផ្សាយពី​វគ្គ​ចូលរៀនថ្មី
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពីសាលា

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • HTML for layout website and design

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង ៖